Senioři Humpolec

Senioři Humpolec od založení po současnost

Svaz důchodců ČR z.s. – ZO Humpolec z.s. vznikl v r. 1990. Počet členů se dlouhodobě pohybuje mezi 400 – 500 členů. Řídíme se našim mottem: „ Důchodci důchodcům , za lepší život , aby nikdo nebyl sám“. Od doby našeho vzniku se vystřídalo mnoho šikovných důchodců , kteří bez nároku na odměnu zajišťují ostatním naplňování volnočasových aktivit ve snaze  zpříjemnit jim důchodový věk.

    Na příklad : Ve spolupráci s gymnáziem , knihovnou , muzeem , kinem, MěÚ zajišťujeme zajímavé přednášky , besedy. S TJ Jiskra – cvičení , bruslení , sportovní hry. Poznávací zájezdy po naší vlasti – přírodní zvláštnosti , hrady , zámky , církevní stavby , technické památky ale i moderní provozy.  Rekondiční pobyty v Sezimově Ústí . Naše  turistická skupina navštěvuje okolí města. Navštěvujeme divadla v Praze , Brně , koncerty ve Stráži n/N. Máme rádi zábavu s tancem a hudbou našeho mládí – Mezinárodní den seniorů , výroční schůze , májové setkání s přáteli z Tábora , odpolední čaje. Hrají nám naši harmonikáři , vznikla naše seniorská kapela. Každoročně pořádáme výstavu prací důchodců pod názvem „Ani my nezahálíme“ a j.

      MěÚ podporuje naší činnost formou dotace na dopravu , bezplatné užívání Klubu a jsme rádi  když navštíví některé naše Programy.

     Náš spolek je členem Krajské rady seniorů v Jihlavě a spolupracujeme s ostatními pobočnými spolky v Kraji Jihlava .Spolu se Svazem tělesně postižených pracujeme v Radě seniorů při MěÚ v Humpolci.

                                                                      Za SDČR z.s. – ZO Humpolec

                                                                                                 Jaroslava Šenkýřová

 ——————————————————————————————————————————————————————-

Zakladatelé Svazu důchodců ČR si představovali velkou organizaci, která by nejen hájila práva a nároky seniorů na důstojný a plnohodnotný život. Byli si vědomi, že přechod z pracovní a společenské aktivity na takzvaný „zasloužený odpočinek“ není v životě člověka zcela jednoduchou záležitostí a ne každý jedinec se dokáže s nastalou situací vyrovnat. Mnohým, aby nepropadli pasivitě, je třeba vytvořit podmínky pro věnování se různým zálibám, případně vzdělávání. Zabránit tomu, aby nezůstali osamocení a měli možnost se setkávat se svými vrstevníky při různých činnostech.

Tyto představy našly plnou odezvu mezi seniorskou veřejností a tak vznikla organizace , která má v současnosti 131 základních organizací v celé České republice a sdružuje 22 541 členů. Ti zajišťují nejen svoji vlastní činnost, ale spolupracují s řadou dalších organizací – odbornými společnostmi a neziskovými organizacemi. Svaz má svého zástupce v Evropské společnosti pro seniory (EURAG), koordinačním výboru organizací důchodců (KVOD), Radě pro seniory při Českém helsinském výboru. Rovněž spolupracuje s Českou Alzheimrovskou společností, Českou geriatrickou a gerontologickou společností České lékařské společnosti J.E.Purkyně. Velmi významná je spolupráce se seniorskými organizacemi v zahraničí.

Jsou zřízeny při UR SDČR tyto odborné komise: zdravotnísociálnífinanční,organizačnítisková rekreační a komisi z členů zastupitelstev. Činnost SDČR se řídí podle obecně platných právních předpisů, organizace má Stanovy SDČR o.s. Vede ji volená Ústřední rada, a z ní volená Výkonná rada, která má tyto členy:

Ing.OldřichPospíšil – předseda
      FrantišekPrášek
Ing.IvanKrňanský
      BedřiškaKlíchová
     Hana Němcova

——————————————————————————————————————————————————————-

SD v Humpolci vznikl již na podzim r. 1990, kdy se na informační schůzce svolané pí. D. Andrýskovou sešlo prvních 17 zakládajících členů. Dalšího setkání 27. 11. 1990 se již zúčastnilo 65 seniorů a 29. 1. 1991 bylo na plenární schůzi již 71 přihlášených členů. Organizace začala pracovat a postupně se rozrůstala. V současnosti eviduje kolem 400 členů. Kromě pravidelných setkání každé třetí úterý v měsíci (odborné i zábavné přednášky a setkání) pořádáme každé druhé úterý v zimním období setkání při hudbě – „Odpolední čaje“ a každé čtvrté úterý navštěvujeme Gymnázium Dr. A. Hrdličky, kde si při zajímavých lekcích doplňujeme znalosti z různých okruhů. Dále seznamování s prací na počítači a internetu je hojně navštěvováno a velmi důchodci přivítáno.

Hojně navštěvovány jsou oslavy Dne seniorů a Novoroční setkání s programem. Na jaře v březnu nebo dubnu pořádáme výstavu šikovných rukou pod názvem „Ani my nezahálíme„ na kterou přizveme i obyvatele Domovů pro seniory a Klub seniorů Astra.

Velice činorodá je naše turistická skupina, která si vyjde každý týden na vycházku za jakéhokoli počasí. Pro udržení dobré kondice se zájemci účastní cvičení pro seniorycvičení Jógy a seniorského bruslení. Tradicí se stal týdenní poznávací zájezd a jednodenní zájezdy po naší vlasti.

Navštěvujeme různé kulturní akce, zájezdy do ND v Praze, ND v Brně, koncerty v zámku E. Destinové a další. V roce 2008 jsme zaznamenali 107 nejrůznějších akcí. Nemalou podporou v naší práci je pochopem ze strany vedení Městského úřadu. Činnost naší ZO řídí volený výbor, jehož funkcionáři zdarma a obětavě pracují pro ostatní seniory. Všem současným i minulým členům výboru patří velký dík.