Senioři Humpolec

20 Dub

Seniorské setkání spojené s volbou předsedkyně spolku

V Humpolci v jídelně České zemědělské akademie se dne 5. dubna 2024 setkali senioři na své výroční členské schůzi, aby zde zhodnotili uplynulý rok 2023 a též si zvolili novou předsedkyni spolku.

Schůzi zahájila předsedkyně Jaroslava Šenkýřová, která přivítala přítomné i hosty, starostu města Petra Machka a místostarostu Martina Hendrycha. V úvodu vystoupily se svými tanečky žákyně ze školní družiny ZŠ Hálkova pod vedením vychovatelky Ivy Bělovské. Po vystoupení, které bylo oceněno potleskem se ujala slova paní Šenkýřová, která oznámila své ukončení činnosti předsedkyně spolku ze zdravotních důvodů. V této funkci pracovala od roku 2005 a tak krátce zhodnotila svoji činnost ze 19 let práce pro seniory.

Poté byla místopředsedkyní Janou Reichertovou přečtena zpráva o činnosti spolku za rok 2023, kde se senioři setkávali pravidelně jednou za měsíc při harmonice v Mikádu, za kulturou se vydali celkem čtyřikrát, na jednodenní výlety po Česku i do Polska se vyjelo šestkrát, uskutečnil se týdenní pobyt v Sezimově Ústí, proběhly různé přednášky, seniorky pravidelně cvičí v pondělí a středy v TJ Jiskra, uskutečnila se v lednu výroční schůze a v říjnu oslava Dne seniorů, které jsou spojeny s hudbou a tancem. Senioři se setkali i na 7. sportovním odpoledni na atletickém stadionu TJ Jiskra, kde se zapojili i studenti Gymnázia dr. Aleše Hrdličky i Střední školy informatiky a cestovního ruchu.

Následovala zpráva revizní komise o stavu hospodaření spolku, kterou přečetla předsedkyně komise Zdeňka Ambrožová.

Po těchto zprávách proběhla volba nové předsedkyně spolku, byla navržena kandidátka Mgr. Hana Havelková. Nikdo z přítomných nepodal jiný návrh. Volby vedla p. Reichertová, která dala hlasovat zvednutím ruky o navržené kandidátce. Všech 117 přítomných seniorů hlasovalo pro paní Mgr. Hanu Havelkou, tímto dnem byla zvolena novou předsedkyní spolku Senioři ČR z.s. ZO Humpolec. Nově zvolená předsedkyně poděkovala za zvolení i danou důvěru a slíbila, že se bude snažit pracovat pro seniory co nejlépe. Následovalo poděkování paní Jaroslavě Šenkýřové za dlouholetou práci pro seniory jednak výborem Seniorů ČR – Pamětním listem s poděkováním a kyticí, též poděkoval starosta i místostarosta města, kteří předali dárkový koš a kytici. Současně bylo poděkováno odstupujícím ze zdravotních důvodů a to paní Evě Loskotové, dlouholeté hospodářce spolku, paní Ing. Jitce Kadlecové, člence revizní komise, kterým byl též předán Pamětní list s poděkováním a kytice. Výborem do funkce hospodářky spolku byla zvolena paní Jana Malá, členkou revizní komise se stala paní Marie Formanová. Oba hosté pozdravili přítomné seniory a každý přednesl několik slov s tím, že budou činnost seniorů podporovat. Byli překvapeni, co vše spolek pro seniory organizuje. Následovala volná zábava spojená se zpěvem a tancem, ke které velmi dobře zahrála skupina hudebníků z Humpolce a Tábora pod vedením pana Františka Nováka. O pohoštění seniorů se postaraly členky výboru paní Ježová, Slavíková, Ježková a Formanová, kterým patří poděkování. Senioři obdrželi menší bagetku, kterou pro ně připravili studenti oboru kuchař Střední školy informatiky a cestovního ruchu, studentům děkujeme. Bylo to příjemné setkání seniorů spojené s volbou nové předsedkyně.

Jana Reichertová